Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EQUAL

Projekt ?RAZEM? w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Celem projektu jest:
wypracowanie modelowych rozwiązań dot. aktywizacji społeczno-gospodarczej wsi położonych na obszarach marginalnych woj. zachodniopomorskiego (wsie na terenach po byłych PGR-ach z wysokim wskaźnikiem bezrobocia rejestrowanego i ukrytego, z brakiem dostępu do edukacji) polegających na specjalizacji poprzez tworzenie wsi tematycznych, przygotowanie struktur i systemów wsparcia służących upowszechnianiu tych rozwiązań,
utworzenie i sprawdzenie modelowego zespołu wsi tematycznych mającego ułatwić ich mieszkańcom wchodzenie lub powrót na rynek pracy
Opis projektu

W ramach programu, działaniami objęte zostaną społeczności 5 wsi z terenów woj. zachodniopomorskiego, charakteryzujące się dziedziczonym bezrobociem i biedą. Za realizację projektu odpowiedzialnych będzie 6 organizacji, działających w oparciu o Umowę o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju .

Organizacjami tymi są:

Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,

Stowarzyszenie ?Edukacja Inaczej?,

Fundacja ?Odnowa Wsi?,

Stowarzyszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i wsi Podgórki ?Razem w Przyszłość?,

Stowarzyszenie ?Hobbiton?,

i Fundacja Wspomagania Wsi jako Administrator projektu.

30 czerwca 2005 roku zakończył się pierwszy etap projektu - Działanie 1, w ramach którego, z inicjatywy Fundacji Wspomagania Wsi, utworzone zostało partnerstwo ponadnarodowe składające się z partnera włoskiego, portugalskiego i słowackiego, oraz przygotowano plan Działania 2 tj. następnego etapu Projektu, którego realizacja jest planowana do końca 2007 roku..

Całkowity planowany budżet obu części projektu wynosi 3 000 288 zł.


Odbiorcy projektu

Projekt kierowany jest do społeczności pięciu wsi. Jego działaniami objętych pośrednio zostanie około 700 osób. Natomiast liczbę beneficjentów ostatecznych, czyli osób objętych bezpośrednio działaniami projektu, planuje się na 160 osób tj. od 25 do 40 osób z każdej z pięciu wsi, w zależności od jej wielkości i stopnia zaangażowania mieszkańców. Taka liczba beneficjentów ostatecznych pozwoli na sprawdzenie funkcjonowania modelowego zespołu wsi tematycznych.

Przewidywane rezultaty

Planowane rezultaty projektu dotyczą głównie zmiany mentalności mieszkańców wsi marginalnych w kierunku postaw przedsiębiorczych, z wiarą we własne możliwości zarabiania i uczestniczenia w rozwoju wsi. Ponadto zakłada się zwiększenie możliwości samozatrudnienia, przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych w oparciu o specjalizację wsi, zatrzymanie młodzieży wobec zwiększenia możliwości uzyskiwania dochodów na wsi.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL


Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL (IW EQUAL) jest częścią Europejskiej Strategii Zatrudnienia, zgodnie z którą, państwa członkowskie określając i prowadząc politykę zatrudnienia, zmierzają do realizacji wspólnych celów określonych w Strategii.

Na lata 2004-2010 celami tymi są: dążenie do pełnego zatrudnienia, podnoszenie jakości i wydajności pracy oraz zapewnianie spójności społecznej i regionalnej.

Działania realizowane w ramach IW EQUAL wpisują się w kontekst przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz w cele i zamierzenia Strategii Lizbońskiej.

IW EQUAL uzupełnia ponadto działania realizowane w ramach takich programów wspólnotowych jak:

? Wspólnotowy Program Działania na rzecz Walki z Dyskryminacją (2001-2006)

? Wspólnotowy Program Działania na rzecz Walki z Wykluczeniem Społecznym (2002-2006)

? Wspólnotowy Program Motywacyjny w Obszarze Zatrudnienia (2001-2005)

? Wspólnotowy Program Realizacji Wspólnotowej Strategii Ramowej w sprawie Równości Płci (2001-2005)

Cele IW EQUAL

IW EQUAL jest programem Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem, jako laboratorium polityki zatrudnienia, jest testowanie i promowanie nowych, innowacyjnych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz nierówności na rynku pracy. Temu celowi podporządkowana jest cała konstrukcja EQUAL.

W ramach IW EQUAL państwa członkowskie mogą poszukiwać innowacyjnych metod rozwiązywania problemów społecznych związanych z zatrudnieniem i integracją społeczną, a następnie upowszechniać rezultaty i sprawdzone, najlepsze praktyki włączać do głównego nurtu polityki na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

Zasady IW EQUAL

Podstawowymi zasadami IW EQUAL określonymi w Komunikacie Komisji Wspólnot Europejskich do państw członkowskich, ustanawiającym wytyczne dla wdrażania Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, są:

? partnerstwo (projekt jest realizowany nie przez pojedyncze podmioty, ale przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju);

Poszczególne projekty w ramach IW EQUAL będą realizowane nie poprzez pojedyncze instytucje lub organizacje, ale poprzez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju. Partnerstwo to tworzone będzie przez kilka instytucji lub organizacji (publicznych lub prywatnych), które zdecydują się współdziałać w celu rozwiązania danego problemu związanego z nierównością lub dyskryminacją na rynku pracy.
Taki model realizacji projektów wyraża zasadę partnerstwa i pozwala na opracowanie wielostronnego i innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów rynku pracy. Partnerstwo dąży do stworzenia wspólnej strategii działania, obejmującej wspólny cel oraz planu realizacji poszczególnych działań prowadzących do jego osiągnięcia, określając podział obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków Partnerstwa..

? współpraca ponadnarodowa poprzez Partnerstwo Ponadnarodowe

Drugim wymiarem realizacji idei partnerstwa w ramach IW EQUAL, oprócz Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, jest Partnerstwo Ponadnarodowe. Tak jak Partnerstwo na Rzecz Rozwoju, Partnerstwo Ponadnarodowe powinno zostać założone w trakcie Działania 1. Ta forma partnerstwa zawiązywana jest nie między pojedynczymi instytucjami czy też organizacjami, ale między działającymi w różnych krajach Partnerstwami na Rzecz Rozwoju, które powstały w ramach IW EQUAL i zostały zarejestrowane w europejskiej bazie danych EQUAL.

? podejście tematyczne

Jedną z zasad IW EQUAL jest podejście tematyczne. Oznacza ono, że projekty realizowane w ramach IW EQUAL koncentrują się na nierównościach i dyskryminacji na rynku pracy w określonych obszarach tematycznych. W Komunikacie Komisji Europejskiej określono dziewięć takich obszarów. Polska zdecydowała się na realizację pięciu z nich. Są to:

1. Temat A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją, w celu promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.

2. Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy.

3. Temat F: Wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.

4. Temat G: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez rozwój bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.

5. Temat I: Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy.

? Innowacyjność, to identyfikacja, testowanie oraz ocena innowacyjnych rozwiązań problemu nierówności i dyskryminacji na rynku pracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

? zaangażowanie grup Beneficjentów ostatecznych (empowerment) - oznacza konieczność aktywnego uczestnictwa w działaniach Partnerstwa osób, na których rzecz realizowane są te działania (tzw. beneficjentów ostatecznych). Realizacja tej zasady ma na celu zwiększenie rzeczywistej zdolności tych osób do wpływania na działania, które ich dotyczą, a tym samym wzrost skuteczności tych działań.

? upowszechnienie rezultatów i włączenie ich do głównego nurtu polityki (mainstreaming), polega na włączaniu opracowanych rozwiązań do głównego nury polityki krajowej. Otrzymane wyniki (w postaci produktów, instrumentów, metod itp.) staną się własnością publiczną.

Etapy wdrażania IW EQUAL ? Działanie 1, 2 i 3

Wdrażanie IW EQUAL zostało podzielone na trzy zasadnicze etapy, zwane Działaniami.

Przystąpienie do realizacji kolejnego Działania wiąże się z koniecznością wypełnienia wniosku i podpisania umowy o finansowaniu Działania.

Działanie 1 jest poświęcone tworzeniu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju oraz Partnerstwa Ponadnarodowego. Za zakończenie realizacji Działania 1 uznaje się podpisanie Umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju i Umowy o Partnerstwie Ponadnarodowym.

Działanie 2 jest poświęcone realizacji i wdrażaniu projektu przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju oraz rozwijaniu współpracy ponadnarodowej. Warunkiem podpisania umowy na finansowanie Działania 2 jest akceptacja Umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju i Umowy o Partnerstwie Ponadnarodowym oraz złożenie wniosku o finansowanie Działania 2.

Działanie 3 jest poświęcone upowszechnianiu dobrych praktyk, wpływaniu na politykę krajową (mainstreaming) oraz tworzeniu sieci tematycznych.

Wskaźnikami skuteczności programu EQUAL nie będzie więc liczba objętych wsparciem beneficjentów, a jakość wypracowanych innowacyjnych modeli (metod), które zostaną wprowadzone do powszechnego zastosowania w polityce i praktyce krajowej.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL jest realizowany przez wybrane w drodze konkursu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju.


IW EQUAL jest laboratorium dla nowatorskich pomysłów, stanowiących odpowiedź na największe wyzwania zmieniającego się rynku pracy. Główny nacisk kładzie na cele, priorytety i kierunki pozwalające na stworzenie najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej, opartej na wiedzy gospodarki świata, zdolnej utrzymać stały wzrost gospodarczy z większą liczbą lepszych miejsc pracy i większą spójnością społeczną.

Program EQUAL jest pierwszym w Polsce programem finansowanym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Do udziału w II rundzie Programie EQUAL zgłosiło się 751 polskich partnerstw reprezentujących wspólne interesy ponad 4 000 legalnie działających instytucji, organizacji i przedsiębiorstw.

W drodze konkursu wyłoniono 107 projektów, w których realizację zaangażowanych jest około 600 podmiotów z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Webmaster: Marcin Sadowski